ชุดข้อมูลเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Label Sticker) [เครื่องรับ settop box และ เครื่องรับโทรทัศน์]

ชุดข้อมูลเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Label Sticker) [เครื่องรับ settop box และ เครื่องรับโทรทัศน์] สำหรับเครื่องรับสัญญาณแต่ละรุ่น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)
* อีเมลผู้ติดต่อ bc_approval@nbtc.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา -
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • อื่นๆ
XLS, XLSX (Ms.Excel File)
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความลับทางราชการ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ภายในสำนักงานเท่านั้น (ข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถใช้งานร่วมกันได้ภายในสำนักงาน)
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กรกฎาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2566