Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 15 กันยายน ค.ศ. 2022 6 นาฬิกา 43 นาที 56 วินาที UTC, Gravatar สำนัก วท.:
  • Changed value of field data_source to วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการ in ชุดข้อมูล Mobile Revenue (%)