การพัฒนาดัชนีบริการด้านสื่อสาร (Telecom and Broadcasting Index : TBI)

ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ริเริ่มแนวความคิดการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economies) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) และได้มีการพัฒนานิยามของ “เศรษฐกิจดิจิทัล”

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิเคราห์นโยบายเชิงปริมาณ (ปว.)
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban_3003@nbtc.go.th
* วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากสำนัก วท.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar สำนัก ปว.
  สร้างในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2567
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2567