จุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)

ชุดข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนัก ถท.
* อีเมลผู้ติดต่อ uso@nbtc.go.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) อาจจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูล
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา -
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL -
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar สำนัก ถท.
สร้างในระบบเมื่อ 26 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 มิถุนายน 2567