รายงานนำเสนอผลงานวิชาการ Implications of the 3-to-2 Merger on Telecommunication Service Prices Case Study of Thailand

กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์เฉพาะตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น วัตถุประสงค์ ของการศึกษานี้ คือ การพิจารณาว่าราคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดหลังจากการรวมธุรกิจ ระหว่าง TRUE และ DTAC และพิจารณาว่าระดับของประสิทธิภาพเชิงต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการรวมธุรกิจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณ (ปว.)
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban_3003@nbtc.go.th
* วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักวิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สำนัก ปว.
สร้างในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2567