Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
AllocationStartFrequency numeric
AllocationStartFrequencyUnit text
AllocationStopFrequency numeric
AllocationStopFrequencyUnit text
PrimaryServiceNameTH text
PrimaryServiceNameEN text
PrimaryServiceR3Footnote text
SecondaryServiceNameTH text
SecondaryServiceNameEN text
SecondaryServiceR3Footnote text
ITUR3Footnote text
ThailandFootnote text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 มิถุนายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565