You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ชุดข้อมูลการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างประเทศ

การจัดประชุมระหว่างประเทศที่สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการต่างประเทศ (ตย.)
* อีเมลผู้ติดต่อ supatsara.c@nbtc.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
* แหล่งที่มา -
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กันยายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar userdata
สร้างในระบบเมื่อ 4 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มกราคม 2565