• การลงทะเบียนใช้ระบบ e-bcs 1462 total views 50 recent views

    จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ลงทะเบียนใช้ระบบe-bcs ต่อนิติบุคคล
    สำนัก บบ.1 2 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).